Monday, September 9, 2013

గుణింతాలు


అక్షరంగుణింతం
అ ఆ ఇ ఈ ఉ ఊ ఋ ౠ ఎ ఏ ఐ ఒ ఓ ఔ అం అః 
క కా కి కీ కు కూ కృ కౄ కె కే కై కొ కో కౌ కం కః 
ఖ ఖా ఖి ఖీ ఖు ఖూ ఖృ ఖౄ ఖె ఖే ఖై ఖొ ఖో ఖౌ ఖం ఖః 
గ గా గి గీ గు గూ గృ గౄ గె గే గై గొ గో గౌ గం గః 
ఘ ఘా ఘి ఘీ ఘు ఘూ ఘృ ఘౄ ఘె ఘే ఘై ఘొ ఘో ఘౌ ఘం ఘః 
చ చా చి చీ చు చూ చృ చౄ చె చే చై చొ చో చౌ చం చః
ఛ ఛా ఛి ఛీ ఛు ఛూ ఛృ ఛౄ ఛె ఛే ఛై ఛొ ఛో ఛౌ ఛం ఛః 
జ జా జి జీ జు జూ జృ జౄ జె జే జై జొ జో జౌ జం జః 
ఝ ఝా ఝి ఝీ ఝు ఝూ ఝృ ఝౄ ఝె ఝే ఝై ఝొ ఝో ఝౌ ఝం ఝః 
ట టా టి టీ టు టూ టృ టౄ టె టే టై టొ టో టౌ టం టః 
ఠ ఠా ఠి ఠీ ఠు ఠూ ఠృ ఠౄ ఠె ఠే ఠై ఠొ ఠో ఠౌ ఠం ఠః 
డ డా డి డీ డు డూ డృ డౄ డె డే డై డొ డో డౌ డం డః 
ఢ ఢా ఢి ఢీ ఢు ఢూ ఢృ ఢౄ ఢె ఢే ఢై ఢొ ఢో ఢౌ ఢం ఢః 
ణ ణా ణి ణీ ణు ణూ ణృ ణౄ ణె ణే ణై ణొ ణో ణౌ ణం ణః
త తా తి తీ తు తూ తృ తౄ తె తే తై తొ తో తౌ తం తః
థ థా థి థీ థు థూ థృ థౄ థె థే థై థొ థో ధౌ థం థః
ద దా ది దీ దు దూ దృ దౄ దె దే దై దొ దో దౌ దం దః
ధ ధా ధి ధీ ధు ధూ ధృ ధౄ ధె ధే ధై ధొ ధో ధౌ ధం ధః
న నా ని నీ ను నూ నృ నౄ నె నే నై నొ నో నౌ నం నః
ప పా పి పీ పు పూ పృ పౄ పె పే పై పొ పో పౌ పం పః
ఫ ఫా ఫి ఫీ ఫు ఫూ ఫృ ఫౄ ఫె ఫే ఫై ఫొ ఫో ఫౌ ఫం ఫః
బ బా బి బీ బు బూ బృ బౄ బె బే బై బొ బో బౌ బం బః
భ భా భి భీ భు భూ భృ భౄ భె భే భై భొ భో భౌ భం భః
మ మా మి మీ ము మూ మృ మౄ మె మే మై మొ మో మౌ మం మః 
య యా యి యీ యు యూ యృ యౄ యె యే యై యొ యో యౌ యం యః
ర రా రి రీ రు రూ రృ రౄ రె రే రై రొ రో రౌ రం రః
ల లా లి లీ లు లూ లృ లౄ లె లే లై లొ లో లౌ లం లః
వ వా వి వీ వు వూ వృ వౄ వె వే వై వొ వో వౌ వం వః
శ శా శి శీ శు శూ శృ శౄ శె శే శై శొ శో శౌ శం శః
ష షా షి షీ షు షూ షృ షౄ షె షే షై షొ షో షౌ షం షః
స సా సి సీ సు సూ సృ సౄ సె సే సై సొ సో సౌ సం సః 
హ హా హి హీ హు హూ హృ హౄ హె హే హై హొహో హౌ హం హః 
ళ ళా ళి ళీ ళు ళూ ళృ ళౄ ళె ళే ళై ళొ ళో ళౌ ళం ళః 
క్షక్ష క్షా క్షి క్షీ క్షు క్షూ క్షృ క్షౄ క్షె క్షే క్షై క్షొ క్షో క్షౌ క్షం క్షః 
ఱ ఱా ఱి ఱీ ఱు ఱూ ఱృ ఱౄ ఱె ఱే ఱై ఱొ ఱో ఱౌ ఱం ఱః 
http://www.youtube.com/watch?v=CM0sXIkFmBc

తలకట్టు అక్షరమునకు అంటుకొని వుండే అక్షరాలుక,గ, చ, ఛ, ఝ ఠ, డ, ఢ త, థ, ద, ధ, న, భ, మ య, ర, వ, శ, ళ, క్ష

సాధారణంగా ఈ అక్షరములకు దీర్ఘము, గుడి, గుదిదీర్ఘము, ఎత్వము, ఏత్వము, ఐత్వము, ఒత్వము, ఓత్వము, ఔత్వము  ఇచ్చినపుడు తలకట్టు తీసి దీర్ఘము ఇస్తాము. 

మ, య, ఝ, లకు మాత్రము కొన్ని గుణింతాలు వేరుగా ఉంటాయి. 

దీర్ఘము ఇలా ఇస్తాము 

ఝా, మా, యా 

మ, య, ఘ, ఝ లకు ఒత్వము, ఓత్వము, ఔత్వము ఇలా ఇస్తాము 

మొ, మో, మౌ,   
యొ, యో, యౌ
ఘొ, ఘో, ఘౌ 
ఝొ, ఝో, ఝౌ 

తలకట్టు అక్షరమునకు తాకని అక్షరాలు 
ఘ, ప, ఫ, ష, స. హ

దీర్ఘము 

ఘా, పా, ఫా, షా, సా, హా 

గుడి ఇచ్చినప్పుడు తలకట్టు తీసేసి గుడి ఇస్తాము.

ఘి, పి, ఫి, షి, సి, హి

ప, ఫ, అక్షరాలకు కొమ్ము, కొమ్ము దీర్ఘము ఇలా ఇస్తాము.  

పు, పూ,

ప, ఫ, అక్షరాలకు , ఒత్వము, ఓత్వము, ఔత్వము ఇలా ఇస్తాము.  

పొ, పో, పౌ


తలకట్టే లేని అక్షరాలు 
ఖ, జ, ట, ణ బ, ల

దీర్ఘము ఇలా ఇస్తాము 

 టా, ణా, బా, లా

గుడి ఇలా ఇస్తాము 

టి, ణి, బి, లి 

ఖ, జ అక్షరాలకు గుణింతాలు ఎలా రాయాలో చూడండి. 

ఖ ఖా ఖి ఖీ ఖు ఖూ ఖృ ఖౄ ఖె ఖే ఖై ఖొ ఖో ఖౌ ఖం ఖః 
జ జా జి జీ జు జూ జృ జౄ జె జే జై జొ జో జౌ జం జః 


4 comments:

 1. Jyothi garu othulu are not there in pathashala blog. If we put that one also in there then that would be very helpful.
  Thanks
  Anuradha

  ReplyDelete
  Replies
  1. అనురాధా ఇప్పుడు బ్లాగులో వత్తులు కూడా ఉన్నాయి చూడండి. థాంక్యు మంచి సలహా ఇచ్చారు.

   Delete
 2. జ్యోతిగారు య గుణింతం ఒకసారి చూదండి . య కి ఒ గుణింతం తప్పుల అనిపించింది.
  అనురాధ

  ReplyDelete